logo Lama Gold
Home > Zamów prezentację > Konkurs dla Gości

Konkurs dla Gości

Konkurs dla Gości spotkań domowych
Co miesiąc do wygrania cenne nagrody z kolekcji Lama Gold

Nagrody (opisane w § 3):

 

Regulamin konkursu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy konkurs ("Konkurs") organizowany jest przez Lama Gold Sp. z o.o. sp.k., ul. Wiosenna 25, 60-592 Poznań, KRS: 0000298913, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 783-00-00-240 („Organizator”), w celu zachęcenia uczestników prezentacji domowych produktów Organizatora do podania na kuponach konkursowych wymaganych informacji.
 2. Konkurs ma na celu promocję produktów Organizatora i jest adresowany do nabywców oraz potencjalnych nabywców takich produktów.
 3. Konkurs trwać będzie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

§ 2
Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych na terytorium Polski, z wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora i ich rodzin oraz wszystkich osób związanych z organizacją Konkursu.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest poprawne wypełnienie kuponu konkursowego podczas spotkania domowego z prelegentem Organizatora w terminie do 31 grudnia 2012 r. z podaniem wszystkich wymagany danych oraz wyrażeniem zgody na ich umieszczenie w bazie danych Organizatora i ich przetwarzanie w celach marketingowych i statystycznych.
 3. O uwzględnieniu danego Uczestnika w losowaniu nagród przewidzianych w Konkursie decyduje data prezentacji domowej i wypełnienia kuponu konkursowego.

§ 3
Nagrody

 1. Wśród Uczestników Konkursu każdego miesiąca rozlosowane zostaną nagrody w postaci: 5 poduszek wełniano-satynowych w kształcie serduszka
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy nagród o czym poinformuje na www.posciel.lamagold.pl
 3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju niż przewidziane, ani na równowartość pieniężną.
 4. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagrody w Konkursie zostaną wydane uczestnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4
Przyznawanie nagród

 1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom wyłonionym w drodze losowania spośród osób, które spełniają zasady wskazane w § 2 oraz nie otrzymały nagrody we wcześniejszych losowaniach nagród.
 2. Losowanie nagród przeprowadzane będzie do 15-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca począwszy od stycznia 2012 r. do stycznia 2013 r. włącznie, w siedzibie Organizatora.
 3. Losowanie nagród w Konkursie nadzorowane będzie przez komisję, w której skład wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 4. Osoby, którym przypadły Nagrody w losowaniu zostaną powiadomione o wygranej oraz o terminie i sposobie odbioru nagrody pocztą, telefonicznie lub emailem (przy wykorzystaniu danych podanych przez Uczestnika) najpóźniej do 25-go dnia kalendarzowego miesiąca, w którym przeprowadzone będzie losowanie nagród. Informacja ta będzie podawana także na stronie www.posciel.lamagold.pl, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
 5. Warunkiem odebrania wylosowanej nagrody jest podanie danych niezbędnych do rozliczenia obowiązującego podatku dochodowego od nagród rzeczowych (NIP, adres US, data urodzenia, PESEL, dane adresowe).
 6. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostaną wylosowani w poszczególnych losowaniach, biorą udział w kolejnym losowaniu nagród, aż do zakończenia Konkursu.
 7. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora do zwycięzców nie później niż w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu oraz otrzymania danych wskazanych w § 4 pkt. 5.
 8. W przypadku odmowy udzielenia danych wskazanych w § 4 pkt. 5., lub nieodebrania nagrody przez uczestnika Konkursu w terminie 15 dni od powiadomienia, uczestnik traci prawo do nagrody. Nagroda niewydana pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 5
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu uczestnicy mogą składać, na adres siedziby Organizatora z dopiskiem "Reklamacja", nie później niż do dnia 31 stycznia 2013 r. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Dla oceny dochowania terminu złożenia reklamacji decydująca jest data stempla pocztowego z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie będzie brał pod uwagę reklamacji, które dotrą do Organizatora po dniu 7  lutego 2013 r.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje uczestników rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez specjalną komisję złożoną z trzech osób wyznaczonych przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dotarcia reklamacji na adres Organizatora.
 5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Osoby składające reklamację zostaną powiadomione o sposobie jej załatwienia listem poleconym w ciągu tygodnia od jej rozpatrzenia.

§ 6
Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości przewidzianych w Regulaminie nagród.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do wykorzystania i przetwarzania danych Uczestników Konkursu, w celach marketingowych i statystycznych oraz na umieszczenie ich w bazie danych Organizatora stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Lama Gold Sp. z o.o. sp.k. ul. Wszystkich Świętych 4a, 61-843 Poznań oraz na www.posciel.lamagold.pl.

jest pusty.